**

(-:وبلاگ سرگرمی ها و دانستنی های سیب:-)

همــــه جـــــور چیـز باحالـ برایـــــ همــــه!

وردسرچ پازل

جمعه 19 اسفند 1390 11:55 ق.ظ نویسنده: گـــــــــوگـــــــو نظرات: 2 نظر چاپ

آمدمــــ ! با یکــــ موضوع ـــتـــــازهــــــــ !

ورد سرچ پازلهای گوگو !

اگر از این پازلها خوشتون میاد به ادامه برین و ببینین!

کلماتی که باید دنبالشون بگردینو نوشتم.

(می تونین پرینت بگیرین)

(پازلها رو گوگو درست کرده!)

(اگر کپی کنین رمز میذارم)

بایـــــــــ

پازلـــــــــــــــــــ 1:


Z K J S Y O R A N G E L A T W 
W P T T Y R I E J I I U C O I 
A Q K R D W R L L M Z U N C Q 
O U A A W M Y E E P C J D I Z 
J C F W D B U U B U P D S R U 
R O S B E N H L M K V A B P H 
X J L E Q S N B P I C Z U A D 
E R L R K F E K U X K A A S C 
H J Z R S R G R A P E J L N Q 
T O G Y H C A E P P K Z U B Q 
O A R L D L R A S P B E R R Y 
Z A F C U K U O Z K K F A X M 
K F D J D H L E R X B I R T F 
A J R R B C E I Z D B Y H P M 
O G V A Q J U F U V Z H S N I 
APPLE
APRICOT
BLACKBERRY
CUCUMBER
GRAPE
LIME
ORANGE
PEACH
PLUM
RASPBERRY
STRAWBERRY

پازلــــــــــ 2:

W U B P B S A B Z D K H E M L 
S B J H X M H E Y U I L G O F 
R A B B I T G O D T T P I U N 
X F Q D R K T Y X R A Y X S O 
T N A H P E L E U W Q C C E K 
M T F B Y J N T Z Z F K I B Q 
G T G A A U B W B H Z W R O D 
Z A I Q M T G U H I R N B B L 
R L U G O C K K S E Y W K A A 
C L V R E U I K C Q V X C R Z 
Y R R B W R S L U V J Z X P E 
O A M H Y G I R A F F E U I C 
P Q X U S G X N N Z G Z T Q R 
Y T F D B A W J D U Y H E M M 
W B E U G B J A Q R Z W F Y F 

CAT
DOG
ELEPHANT
GIRAFFE
MOUSE
PARROT
RABBIT
TIGER
TURTLE

بعدا بازم میذارمــــــــــ

>
Worm Inside An Apple Flag Counter