**

(-:وبلاگ سرگرمی ها و دانستنی های سیب:-)

همــــه جـــــور چیـز باحالـ برایـــــ همــــه!

شکلک های سیب


 خب قفل باز شد ! این هم جایزه اش: 

هر شکلکی که خواستین کدشو می دم. 

سری اول :۱۶/۵/ ۱۳۹۰

زردی بزرگ 

 

 

                                         

                                

                                        

                                   

                                                  

                                       

                 

                           

                          

                             

                                                           

                            

                            


 

سری دوم:۱۶/۵/۱۳۹۰   

جدا کننده های متن(لاینر) 

 

سری چهارم:۱۶/۵/۱۳۹۰ 

شکل های متفاوت(اشیا ) 

Emoticon

Emoticon
 

 

Emoticon 

 

Emoticon 

 

Emoticon
 

Emoticon 

 

Emoticon 

 

Emoticon 

 

Emoticon 

 

Emoticon 

 

Emoticon 

 

Emoticon 

 

Emoticon 

 

Emoticon 

 

Emoticon 

 


Emoticon 

 

Emoticon 

 

Emoticon 

 

Emoticon 

 

Emoticon 

برای استفاده شکلک مورد نظر را COPY کرده و در جای موردنظر PASTE کنید. 


سری پنجم:16/5/1390 

کارهای روزمره 

 

Smiley
URL
Smiley
URL

Smiley
URL 

Smiley
URL
Smiley
URL

Smiley 
URL

Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley

URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley

URL
Smiley
URL
Smiley

URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL

Smiley
URL
  


سری ششم:: 16/5/1390 

اسمایلی های بزرگ ! 

و بزرگترین اسمایلی جهان: 

Big Smiley

HTML Code

URL
  

این بخش خیلی کم اسمایلی دارد (آپدیت می کنم) 


 

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

اینا هم گنده (آپدیت می کنم بازم !)  یک مدل حروف 

 سری هفتم:16/5/1390

 

 

  

 

 

   


 

 سری هشتم:۱۶/۵/۱۳۹۰ 

اسمایلی و کامپیوتر

 

Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL
Smiley
URL


 

اسمیلی سبز:

Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
FURL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL
Green Smilies
URL

Green Smilies
 

URL
  

 


 

این هم شکلک های نوشیدن و خوردن:۱۸/۵/۱۳۹۰ 

راستی این صفحه و آپ ها دیربهدیر تر آپ تو دیت می شن چون تمرین پیانو و . . . اجازه نمی ده زیاد بیام مطلبو شکلک بذارم. 

گوگو


Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL

توضیح:کد forum & html هستند اگر سلکت آل کنید یا بیایید پایین (داخل مستطیلشان) آن کد را دریافت می کنید! 


 

شکلک زردی کوچک:19/5/1390  

اگر از شکلکی استفاده کردید حتما در نظرسنجی بالای صفحه شرکت کنید! 

 

****** **********

******* ** ** ****

 ****** ** ******

**************** 

******Night**Clown**Glasses**Baby**Hairdo**Stop Looking at my Boobs

** ** ****birthday dude**party

************

**********

************** 

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے  **  شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے  **  شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے  **  شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے  **    **  شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے   **    ** 

 ** ** **  **  **  **    **  

 **   **  شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے **  **    **     **  **  شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے  ** 

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے  ** ** شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے  **  شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے **    **  شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے  **  **شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے  **  شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے **  شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے  **    **  **شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

 ** شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے **    **  شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے  **  شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے  **    **    **  **  شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

 **  **  ********
 

 یک سرویس جدید گذاشتم! 

بالاخره کد رنگ ها برای اولین بار ! 

هر رنگی که خواستین کدشو کپی کنین تو مطلب یا تو قالب . . . تو حالت html پیست کنین. 

موفق باشین. 

گوگو 

جدول رنگ ها:

 

000000 #000033 #000066 #000099 #0000CC #0000FF
#003300 #003333 #003366 #003399 #0033CC #0033FF
#006600 #006633 #006666 #006699 #0066CC #0066FF
#009900 #009933 #009966 #009999 #0099CC #0099FF
#00CC00 #00CC33 #00CC66 #00CC99 #00CCCC #00CCFF
#00FF00 #00FF33 #00FF66 #00FF99 #00FFCC #00FFFF
#330000 #330033 #330066 #330099 #3300CC #3300FF
#333300 #333333 #333366 #333399 #3333CC #3333FF
#336600 #336633 #336666 #336699 #3366CC #3366FF
#339900 #339933 #339966 #339999 #3399CC #3399FF
#33CC00 #33CC33 #33CC66 #33CC99 #33CCCC #33CCFF
#33FF00 #33FF33 #33FF66 #33FF99 #33FFCC #33FFFF
#660000 #660033 #660066 #660099 #6600CC #6600FF
#663300 #663333 #663366 #663399 #6633CC #6633FF
#666600 #666633 #666666 #666699 #6666CC #6666FF
#669900 #669933 #669966 #669999 #6699CC #6699FF
#66CC00 #66CC33 #66CC66 #66CC99 #66CCCC #66CCFF
#66FF00 #66FF33 #66FF66 #66FF99 #66FFCC #66FFFF
#990000 #990033 #990066 #990099 #9900CC #9900FF
#993300 #993333 #993366 #993399 #9933CC #9933FF
#996600 #996633 #996666 #996699 #9966CC #9966FF
#999900 #999933 #999966 #999999 #9999CC #9999FF
#99CC00 #99CC33 #99CC66 #99CC99 #99CCCC #99CCFF
#99FF00 #99FF33 #99FF66 #99FF99 #99FFCC #99FFFF
#CC0000 #CC0033 #CC0066 #CC0099 #CC00CC #CC00FF
#CC3300 #CC3333 #CC3366 #CC3399 #CC33CC #CC33FF
#CC6600 #CC6633 #CC6666 #CC6699 #CC66CC #CC66FF
#CC9900 #CC9933 #CC9966 #CC9999 #CC99CC #CC99FF
#CCCC00 #CCCC33 #CCCC66 #CCCC99 #CCCCCC #CCCCFF
#CCFF00 #CCFF33 #CCFF66 #CCFF99 #CCFFCC #CCFFFF
#FF0000 #FF0033 #FF0066 #FF0099 #FF00CC #FF00FF
#FF3300 #FF3333 #FF3366 #FF3399 #FF33CC #FF33FF
#FF6600 #FF6633 #FF6666 #FF6699 #FF66CC #FF66FF
#FF9900 #FF9933 #FF9966 #FF9999 #FF99CC #FF99FF
#FFCC00 #FFCC33 #FFCC66 #FFCC99 #FFCCCC #FFCCFF
#FFFF00 #FFFF33 #FFFF66 #FFFF99 #FFFFCC FFFFFF
 


 

آیا شما هم می خواهید مثل من یک موس منحصر به فرد برای وبلاگتان داشته باشید؟ این موس هایی که در زیر می بینید در هیچ وبلاگ فارسی پیدا نمی شود! همین الآن مال خود را انتخاب کنید!! 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

I hate you                                                     I love you          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اسمایلی ها در مد آهنگــــــ!12/11/1390
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL

Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL
Smiley
Forum Code

HTML Code

URL


اسمایلی های فشفشه ای: 24/12/90
 

Smiley lights fireworks emoticon (4th of July emoticons)


شکلک های خانه داری . 6 / 1 / 91
                                             

،

،،،،،،

،،،،،،،

، ،  ،  ، ،،،،،،

،،


>
Worm Inside An Apple Flag Counter